Wij helpen je op weg op de weg!
     

Algemene voorwaarden

Autorijschool Wolswijk, gevestigd te Gouda

Artikel 1. Algemeen

1.1. Dezevoorwaardenzijnvantoepassingopalleaanbiedingen,opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Autorijschool Wolswijk, gevestigd te Gouda (2804 PT), Waterlelie 43, hierna te noemen: rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.

1.2. Inallegevallen,waarindoorderijschoolvaneenbepalingdezealgemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 1.3. Alleaanbiedingenzijnvrijblijvend.Derijschooliseerstgebondennadatdoor haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

1.4. Elkeopdrachtdanwelinschrijvingdiedoorderijschoolaandecursistis bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestigding binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5. Detoepasselijkheidvaneventuelealgemenevoorwaardenvandecursistwordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
2.1. derijleswordtgegevendooreengekwalificeerdeinstructeurdievoldoetaande eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2. devolledigetijdsduurvanderijleswordtbenuttenbatevanhetrijonderricht; 2.3. decursistzoveelmogelijkrijdtindezelfdeautoenzalinprincipeookhet rijexamen in die auto afleggen;
2.4. deaanvraagvoorhetrijexamendoorderijschool–ondervoldoeningvande daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de rijschool heeft voldaan.
2.5. deeigenverklaringvandecursistgetoetstisopjuisteverstrektegegevens; 2.6. allenoodzakelijke(bedrijfs)verzekeringenaanwezigzijn;
2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

Artikel 3. Verplichtingen cursist

3.1. Decursistisverplichtomalleaanwijzingenvandeinstructeurtijdensde rijlessen op te volgen.
3.2. Decursistdientzichtehoudenaandeafgesprokentijd,datumenplaatsvoor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
3.3. Bijtelaatverschijnenvandecursist,wordtdelesduurverkortmetdetijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.

3.4. Bijeeneventueleverhinderingzaldecursistdittijdigenminimaal24uurvoor de les aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
3.5. Eenrijlesdiebinnen24wordtafgezegd,wordtvollediginrekeninggebracht. 3.6. Voordeaanvraagvanhettheorie-examen,praktijkexamen,tussentijdsetoetsof andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.

3.7. Voordatmetderijopleidingwordtaangevangendientdecursistallerelevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

3.8. Decursistdienterzorgvoortedragendathij/zijbijdepraktijk-entheorie- examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

3.9. Indienersprakeisvanontzeggingvandebevoegdheidtothetbesturenvan motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Betaling

4.1. Tenzijuitdrukkelijkschriftelijkandersisovereengekomen,isdecursistverplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en/of theorieles contant te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Derijschoolisgerechtigdtijdensdeduurvandelesovereenkomstdelesprijs aan te passen.
De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.

4.3. Indieneenrijlesnietcontantwordtvoldaanaandeinstructeur,danontvangtde cursist een factuur. Indien deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

4.4. Indiendecursistnaaanmaningingebrekeblijfthetverschuldigdebedragte voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag. 4.5. Bijniet-tijdigebetalingdoordecursistheeftderijschoolhetrechtomde betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

4.6. Decursistkandanaandieovereenkomstgeenenkelrechtmeerontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

5.1. Tenzijuitdrukkelijkandersovereengekomen,dienendekostentenbehoevevan de examenaanvraag contant en gelijktijdig met de invullen van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te worden voldaan.
5.2. Indienhetrijexamengeendoorgangvindtwegensvakantievandecursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven.

5.3. Derijschoolisnamondelingeofschriftelijkeaankondiginggerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

Artikel 6. Praktijkexamen

6.1. Indienhetpraktijkexamengeendoorgangkanvindenwegensafwezigheidvan de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten. 6.2. Indiendedaartoebevoegdeinstantiehetrijexamenwegensslechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.

6.3. Bijonvoldoenderijvaardigheidvandecursistkanderijschoolbesluitenhet examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 7. Beëindigen van de lesovereenkomst

7.1. Indiendeovereenkomstnietvooreenaantallessenisaangegaan,hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de laatste dag van de kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.3.

7.2. Isdeovereenkomstaangegaanvooreenvastaantallessendanweleenvaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dan van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.

7.3. Derijschoolkandelesovereenkomstslechtsbeëindigenomdusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
7.4. Deovereenkomstwordtonmiddellijkontbondendoorheteventueeloverlijden van de cursist.
7.5. Bijbeëindigingvandelesovereenkomstheeftdecursistinallegevallenrecht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet

heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

Artikel 8. Vrijwaring

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:
- de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
- de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
- de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen;
- de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 10. Klachten

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. 11.1.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  2. 11.2.  Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de

uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

 

Kom kennismaken

Wist je dat wij je niet alleen rijles geven maar je ook kunnen helpen met je theorie? Zet snel de eerste stap richting je rijbewijs en meld je direct aan:

Webshop

In onze webshop koop je (eenvoudig en snel) online de theorieproducten die jij nodig hebt.

Ga naar de webshop en bestel je theorieproducten

of login met je eigen inloglink:

Log in op jouw persoonlijke theoriepagina

Onze diensten

Autorijles

Sinds 1 november 2011 kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen.

Motorrijles

Als je begint met lessen heb je de keuze uit de lichte of zware categorie motor. Tenminste, als je 24 jaar of ouder bent. 

Aanhanger-rijles

Is de maximum massa van je auto plus de aanhangwagen meer dan 3500 kg., dan heb je het BE-rijbewijs nodig.

Opfriscursus

Heb je een tijdje niet gereden en voel je je onzeker op de weg, met een korte opfriscursus helpen we je weer op (de) weg.

Theorieles

De leer van het verkeer, bij ons inhouse of op je eigen houtje, laat ons je op weg helpen.

Evenementen

Omdat de boog niet altijd gespannen hoeft te staan en de motor niet altijd hoeft te draaien...

BOVAG

Wij zijn een BOVAG aangesloten rijschool.

BOVAG aangesloten rijscholen staan borg voor kwaliteit en zekerheid. Dit komt tot uiting in de BOVAG-gedragscode aan de hand van een aantal duidelijke afspraken.

Wel zo fijn; je weet waar je aan toe bent en je kunt van je rijschool verwachten dat deze zich ook aan deze afspraken houdt.

Indien je kiest voor een rijschool die lid is van de BOVAG ben je gegarandeerd zeker van kwaliteit.

Wat een gezellige lessen waren dat, nu snel en enthousiast de weg op!
- Laura

Verkeersschool Wolswijk, de brug naar verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Wij zetten ons in om van jou een veilige bestuurder te maken!

NEEM CONTACT MET ONS OP

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:

*:

:

:

* velden voorzien van een * zijn verplicht in te vullen

Verkeersschool Wolswijk  •  Jan Tinbergenstraat 8E  •  2811 DZ  Reeuwijk

06 1366 85 86  •    autorijschool@wolswijk.info  •  CBR rijschoolnummer: 6769Z7

Auto- en Motorrijschool Wolswijk
Jan Tinbergenstraat 8E
2811 DZ Reeuwijk

06 1366 85 86
autorijschool@wolswijk.info

CBR rijschoolnummer: 6769Z7

Volg ons op:

     

Algemene voorwaarden   •  Privacyverklaring

© 2010 - 2024 Wolswijk autorijschool | Realisatie: De Goudse Wolf